Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021

Trong quá trình hợp tác, chúng ta không thể tránh khỏi các trường hợp đối tác muốn sửa đổi nội dung hợp đồng, thêm, bớt một số điều khoản,… Trong những trường hợp đó, chúng ta thường phải lập một bản phụ lục hợp đồng mới, ghi rõ những thay đổi. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn các mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021 cùng với lưu ý khi lập phụ lục. 

Mẫu phụ lục phổ biến nhất

Mẫu phụ lục này có thể dùng cho nhiều trường hợp khác nhau với các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

          Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….         Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………….           Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

BÊN (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….”

Thành: “……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A                                                                                    BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký, đóng dấu)

Một số mẫu Phụ lục Hợp đồng thường gặp

 Phụ lục Hợp đồng mua bán tài sản trên đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm….., tại ……………………………………. Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ……………………………..       Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 012346789 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………..

Bà: …………………………………         Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: ………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY ………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………., do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………………… cấp ngày ……………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………

Đại diện bởi ông: ………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục Hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: …………………………

Thành: …………………………………

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng …………………… giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …………… mà hai bên đã ký kết ngày ……………………….

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm bằng chứng.

BÊN A                                                                                    BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

Mẫu Phụ lục hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số……………..

– Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện                :………………………………………..

Chức vụ                : ………………………………………..

Địa chỉ                  : ………………………………………..

Điện thoại  : +84…………..             Fax: +84…………

Mã số thuế :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện                :………………………………………..

Chức vụ                : ………………………………………..

Địa chỉ                  : ………………………………………..

Điện thoại  : +84…………..             Fax: +84…………

Mã số thuế :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục Hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của Hợp đồng chính.

 1. Nội dung bổ sung:
 2. Lý do bổ sung:
 3. Cam kết của các bên:

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện Hợp đồng.

 1. Thời điểm phát sinh hiệu lực:
 2. Các nội dung khác

Phụ lục Hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI  DIỆN BÊN B

Mẫu Phụ lục Hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện                :………………………………………..

Chức vụ                : ………………………………………..

Địa chỉ                  : ………………………………………..

Điện thoại  : +84…………..             Fax: +84…………

Mã số thuế :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện                :………………………………………..

Chức vụ                : ………………………………………..

Địa chỉ                  : ………………………………………..

Điện thoại  : +84…………..             Fax: +84…………

Mã số thuế :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số……. về ………..đối với Hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

 1. …………………..…………………..…………………..…
 2. …………………..…………………..…………………..…
 3. …………………..…………………..…………………..…
 4. …………………..…………………..…………………..…
 5. Điều khoản chung :

5.1   Phụ lục hợp đồng được lập thành (…) bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….

5.2   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI  DIỆN BÊN B

Những ghi chú quan trọng khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

Hợp đồng gồm các điều khoản, liên quan đến pháp luật và đòi hỏi trách nhiệm pháp lý của người ký. Do vậy, khi soạn thảo hợp đồng, đại diện 2 bên đều phải hết sức cẩn thận, đọc kỹ từng điểm mục. Dưới đây là một số lưu ý bạn cần nhớ khi soạn thảo phụ lục.

 • Hợp đồng gồm nhiều loại như: Hợp đồng kinh tế,  hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, hợp đồng lao động,hợp đồng thế chấp… Do đó, để đảm bảo tính chính xác, người lập cần ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng cũng như thông tin ngày tháng lập Hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng kinh tế số 1014/HĐKT ngày 14/10/2020 giữa Công ty F và Công ty S.

 • Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các điều khoản.
 • Nếu chủ thể là cá nhận, hợp đồng ghi rõ các nội dung: Họ tên, năm sinh, CMND/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin ngày cấp, cơ quan cấp, số thẻ), số điện thoại, địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc,…
 • Nếu chủ thể là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin: Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, địa chỉ trụ sở, người đại diện, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký,…) cùng với thông tin về người đại diện.
 • Ghi rõ nội dung trước và sau khi sửa đổi.
 • Trường hợp hủy bỏ điều khoản thì phải ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

Trên đây là những mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021 cùng với những lưu ý quan trọng khi soạn thảo phụ lục mà ReVup chia sẻ. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin hữu ích.

Trương Thái Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979.73.71.73 0967.961.555

Gọi Ngay

Email

Facebook

Zalo

Csss